ŞOWLY NAL | ŞOWLY ÝOL LOGISTIKA | ŞOWLY ÝOL SYÝAHAT

Köpetdag etraby, Täjir köçesi, 10-njy jaý, 36-njy öý, Aşgabat / Türkmenistan

Şowly nal | Şowly Ýol Logistika | Şowly Ýol Syýahat
Biz barada

HK "Şowly Nal", Türkmenistanyň içinde we daşynda ýük daşamak, ugratmak hyzmatlary, daşary ýurtly sürüjileri çagyrmak üçin resminamalar (Türkmenistanyň migrasiýa gullugynda daşary ýurt raýatlaryny hasaba almak we hasapdan çykarmak), şeýle hem transport resminamalaryny we ýerine ýetirilişini üpjün etmek, (gümrük taýdan resmileşdirmek, halkara ýük daşama kagyzlary (CMR), ýüklemek üçin rugsatnama we ş.m.) we telekeçilik işlerini alyp barmak bilen meşgullanýar.

 

Şowly Ýol Syýahat - Türkmenistanda ýatdan çykmajak syýahat tejribelerini döretmek üçin Siziň ygtybarly dostuňyz. Her bir syýahatçynyň özboluşly gyzyklanmalarynyň bardygyna düşünýäris we aýratyn islegleriňize laýyk gelýän ugurlary döredendigimize buýsanýarys. Medeni  başdan geçirmeler, taryhy gezelençleri ýa-da diňe deňiz kenarynda dynç almak isleýän bolsaňyz, hünärmenler toparymyz siziň üçin ajaýyp syýahat meýilnamaňyzy taýýarlap berer . Başga ýerlere göz aýlamak üçin wagt ýitirmäň - Şowly Ýol Syýahat Türkmenistanda ygtybarly syýahat ýoldaşyňyz bolsun!

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Dynç alyş, myhmanhana we syýahat hyzmatlary
  • Ulag we logistika / Logistika hyzmatlary
  • Ulag we logistika / Gümrük hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta