Biz barada

"Şekil design group" kompaniýasynda hünärmenler şablon çözgütlerini kabul etmeýärler. Içki we daşky ajaýyp taslamalary taýýarlaýar. Toparymyz binagärlik, dizaýn we sungat ugurlaryny yzarlaýar. Häzirki tendensiýalara we döwrüň ruhuna laýyk gelýän aýratyn ýerleri döredýäris.
Iň täze materiallar bilen işleýäris, abatlaýyş we bezeg işlerinde häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanýarys. Şonuň üçin ajaýyp eseri içerki enjamlaşdyrmak üçin adaty düzülişlerden we adaty bezeg materiallaryndan daşlaşyp bileris. Fenomenal özboluşlylyk, aýratynlyk, status we paýhasly lýuks - bular "Şekil design group" hünärmen dizaýnerler tarapyndan döredilen giňişlikleri ýaýradýan häsiýetler.
Biziň kompaniýamyzda dizaýn ösüşi müşderi bilen söhbetdeşlikden başlaýar. Başlangyç maglumatlary soraýarys we müşderini ara alyp maslahatlaşmaga çagyrýarys.
Häzirki tendensiýalara esaslanyp, dizaýnerlerimiz içki dizaýnlary döredýärler:
• Myhman otaglary;
• Koridorlar;
• Aşhanalar we naharhanalar;
• Ýatylýan otaglar;
• Çaga we oýun otaglary;
• Iş otaglary;
• Kitaphanalar we dynç alyş ýerleri;
• Wanna we sanitariýa bölümleri;
• Garažlar, üçekler, ammarlar we ýerzeminler.
"Şekil design group-da" dizaýn sargyt ediň we rahat duýuň: dizaýnerlerimiz ýaşamak, dynç almak we işlemek üçin iň amatly ýerleri taýýarlaýarlar. Şonuň üçin bizden sargyt edilen dizaýn müşderilere we myhmanlara ajaýyp lezzet berýär. Göwnüňi göterýän we ylham berýän dizaýn çözgütleri "Şekil design group-da" işlenip düzüldi.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Dizaýn we interýer hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Mebel öndürmek we abatlamak hyzmatlary
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Hyzmat
Karta