Biz barada

'Halkara ulag-ekspeditorçylyk hyzmartlary kompaniýasy bolan "Ýolaşan" 2012-nji ýyldan bäri Türkmenistanda ýük gatnawlary ugry boýunça üstünlikli işläp gelýär we şol sanda demirýol logistika ugry boýunça-da 10 ýyldan köpräk tejribesi bar. Esasy kämilleşen iş ugry demirýol ýük gatnawlaryny import / eksport etmek we ýüklenen/ boş wagonlary Türkmenistanyň we GDA ýurtlarynyň üstünden geçirmek bolup durýar. Bu kompaniýa, GDA ýurtlarynyň, şeýle hem Owganystanyň we Eýranyň ýük ekspeditor kompaniýalary bilen gazanylan hyzmatdaşlygyň esasynda harytlary eltip bermek üçin iň jedelli we kyn şertlerde çözgütleri hödürläp biler we borçnamalaryň durnuklylygyny üpjün edip biler. Biziň kompaniýamyz yzygiderli ösýär we ulalýar, mümkinçilikleriniň gerimini giňeldýär, hödürlenýän hyzmatlaryň hilini we transport geografiýasyny ýokarlandyrýar.

 ''Ýolaşan'' hususy kärhanasy halkara ulag-ekspeditorçylyk hyzmartlary bilen bir hatarda ýurdumyzyň çäginde eksport, import, tranzit ýüklerini dürli ulaglara ýüklemek, düşürmek we ammarlarda saklamak ýaly hyzmatlary hem ýerine ýetirýär. Bu işleri ýerine ýetirmek üçin kärhanamyzda ýörite ýük göteriji tehnikalaryň, işine ussat hünärmenleriň we ammarlaryň bolmagy müşderileriň bildirýän talaplaryna laýyk amatly şertleri döredýär.

Kategoriýalar
  • Ulag we logistika / Logistika hyzmatlary
  • Ulag we logistika / Аmmar hyzmatlary
  • Ulag we logistika / Gümrük hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta