ÜÇ ÄLEM

G. Kuliýew köçesi (Obýezdnaýa), "Döwletli" binasy, 2-nji gat, Aşgabat/Türkmenistan

ÜÇ ÄLEM
Biz barada

"Üç Älem" geljegi uly, çalt depginde ösýän ulag kompaniýasy. Ýük daşamak we ýükleri gaýtadan işlemek üçin dürli görnüşli toparlaýyn ýükleri goşmak bilen ähli ugurlary boýunça hyzmatlary hödürleýäris.
Eltip beriş geografiýasy: Russiýa, Türkiýe, Hytaý, Özbegistan, Eýran, Äzerbeýjan.
"Üç Älem" ulag hyzmatlarynyň doly toplumyny hödürleýär esasanam "gapydan-gapa" çenli. Häzirki wagtda biz gara ýol, demir ýol we deňiz arkaly ulag hyzmatlaryny ýerine ýetirýäris.

Dürli ulag görnüşleriniň mümkinçilikleri täsirli utgaşmasy ýükleri çalt we tygşytly wagtda eltip bermäge mümkinçilik berýär. Jogapkärçilikli we hünär taýdan berlen wezipeleri ýerine ýetirýän ýokary hünärli işgärler.

"Üç Älem" ulag kompaniýasynyň üsti bilen eltip bermek hyzmaty, ygtybarly we howpsyz!

Kategoriýalar
  • Awtoulag / Yük ulaglary
  • Ulag we logistika / Logistika hyzmatlary
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Import ediji
  • Hyzmat
Karta