ÇOHOW AGAÝUSUP

Öý dekoratiw heýkeltaraşçylyk

ÇOHOW AGAÝUSUP
Biz barada

Öý dekoratiw bezegçisi Çohow Agaýusup özüniň çuňňur manyly we ajaýyp dekoratiw işleri bilen halkymyza hyzmat edip gelýär. Ýerine ýetiren işleriniň sanawynda birnäçe 3D barelýef, diwar suratkeşlik, dekoratiw öý bezeg işleri bar. Agaýusubyň dekoratiw heýkeltaraş işleriniň netijelerini Siz, aşakdaky suratlardan görüp bilersiňiz we hyzmatlaryndan peýdalanmak üçin ýokardaky belgä jaň edip bilersiňiz. 

Kategoriýalar
  • Öý we bakja / Içerki aksesuwarlar we bezegler
Iş Ugry
  • Hyzmat