ÇÄKSIZ DESIGN STUDIO

Moskowskaýa köçesi, "Altyn Asyr" Sowda Merkezi, 3-nji gat Aşgabat / Türkmenistan

ÇÄKSIZ DESIGN STUDIO
Biz barada

Öý, kottej, kwartira ýa-da ofis üçinýokary hilli dizaýn döredýän hünärmenleri gözleýärsiňizmi? Ýa-da aýratyn mebel bilen gyzyklanýarsyňyzmy? Onda siz dogry ýere geldiňiz!
  “Çaksiz Design Studio” döredijilik, yhlas, jogapkärçilik, takyklyk, ýokary netijelilik ýaly häsiýetlere eýe bolan hünärmenler toparydyr.
 Biziň hünärmenlerimiz dizaýn, içki dizaýn we binagärlik gözegçiligini amala aşyrýar. Bu ugurlaryň utgaşmasy, işgärlerimiziň ýokary ussatlygyny, pikirlenişiň özboluşlylygyny, şeýle hem hünär ussatlygyny we tejribesini tassyklaýan, özboluşly we aýratyn pikirleri netijeli ösdürmäge we durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýär.
Üstünlikli iş we ajaýyp netijeler - täze tehnologiýalary we ösüşleri ulanyp, dizaýn we binagärlik pudagyndaky soňky ösüşleri yzygiderli yzarlamagymyzyň netijesidir.
Munuň netijesinde taslamalarymyzyň her biri, hatda iň ownuk jikme-jiklikde-de durmuşa geçirilende ýokary takyklyk bilen tapawutlanýar. 
Müşderilerimiziň hersine aýratyn çemeleşmegi, kepillendirýäris we şonuň üçin içerki dizaýn taslamasy döredilende müşderiniň ähli talaplary we islegleri göz öňünde tutulýar.
Bahalar syýasatymyz barada aýdylanda bolsa, bu başga bir artykmaçlykdyr. Özboluşly we üýtgewsiz interýer döretmegiň ähli basgançaklarynda awtoryň gözegçiligi bilen dizaýn taslamasynyň el ýeter bahasyna haýran galarsyňyz.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Dizaýn we interýer hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Mebel öndürmek we abatlamak hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Gurluşyk-inženerçilik hyzmatlary
  • Öý we bakja / Landşaft hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta