TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

Satyn Alyş we Satyş Talaplary

Add Lead Free
Talabyň Görnüşi
Kategoriýalar
Hyzmatlar
Countries
Türkmenistan

"Sada" kompaniýasy welaýatlardan dilerleri hyzmatdaşlyga çagyrýar.

  • Türkmenistan
  • Alyjy

Kärendesine ofis, G.Kuliýew köçesi 1-nji setir "Aýly Diýar" binasy, 2-nji gat 1200m2, (1m2 - bahasy 70 manat).

  • Türkmenistan
  • Satyjy

"Bezegli Mebel" kärhanamyz size mebel, gapy we žalýuz hyzmatlary bilen tanyşdyrýar. Bizde mebel we gapylary restowrasiýa, durkuny täzelemek işleri hem alnyp barylýar. Aşhana mebeli, ýatylýan otag mebeli, prihožka, plintus, gapy, mebel gapa degişli žalýuzlaryň islendik görnüşleri bar we sargyt edip bilersiniz!

  • Türkmenistan
  • Satyjy

"Öý Kömekçi" kompaniýasy Türkmenistanyň çäginde aşakdaky hyzmatlary hödürleýär: Kärhanalary hasaba almak, ýatyrmak, gaýtadan hasaba almak. Dürli resminamalar toplumy. Iş ideýalaryny taýýarlamak we wagyz etmek we iş meýilnamalaryny taýýarlamak. Siziň gazanmagyňyz üçin işleýäris! Şeýle hem dürli dillerden ýazylan terjimeler, möhür bilen kepillendiriş. Kompaniýamyzyň işgärleri islendik çylşyrymly resminamalary çalt, netijeli we başarnykly terjime ederler. Şertnamalaýyn uzak möhletli işlemek mümkin. Tölegi nagt we nagt däl görnüşde tölemek mümkin. Elektron arkaly hem işleýäris!!! Habarlaşmak üçin: +99312220223; +99312920223; +99312920224; +99365852714 (ykjam); +99312920225 (faks);

  • Türkmenistan
  • Satyjy