ZEMIN TÜRKMENBAŞY

Kafe-restoran

zemin türkmenbaşy
Biz barada

Telekeçi Nazlyýew Sapardurda degişli bolan hususy kafe-restoran özüniň gözbaşyny 1997-nji ýylda şol wagtdaky Awaza şäherçesiniň merkezi kenaryndaky “Teke-Gyzyl” atly kafesi bilen öz işine başlady. Awaza MSZ düýbiniň tutulmagy bilen 2001 nji ýylda Türkmenbaşy şäheriniň Magtymguly şaýolynyň 49-njy salgysynda bölünip berlen ýer böleginde düýbi tutulan kafeniň gurluşygy dowam etdirilen döwründe hem özüniň täze “Bezirgen” atly kiçijek söwda we göçme ilata hyzmat ediş nokatlary bilen “ Tiz tagam” iýmitleri bilen ilata hyzmat edip geldiler. Birnäçe ýyllaryň dowamynda gurluşygy dowam etdirilen kafe-restoranymyz 2013-nji ýylyň 24-nji awgustynda täze “Zemin” kafe-restorany ady bilen özüniň häzirki zaman döwrebap keşbi we hyzmatlary bilen dabaraly ýagdaýda açyldy. Biziň ”Zemin” kafe-restoranymyz hyzmatlaryň gerimini giňeltmek maksady bilen welaýatymyzyň merkezi Balkanabat şäheriniň kw. 211, Hazar söwda dynç alyş merkezinde häzirki zaman keşbine laýyk “Zemin” restorany atly şahamçasyny 2016-njy ýylyň mart aýynyň 22-sine  açdy. Biziň “Zemin” kafe-restoranlarymyz özüniň ajaýyp keşbi we ýokary hilli hyzmatlary bilen ilatymyza we daşary ýurtdan gelýän myhmanlarymyza milli we dünýä aşhanalarynyň dürli tagamlary bilen hyzmat edýärler. Biziň kafe-restoranlarymyz we toý mekanlarymyzda medeni-çäreleriniň dürli görnüşlerini geçirmeklik üçin ähli mümkinçilikler bardyr.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Kafe, restoran we disko-bar hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat