YNAMLY UGURDAŞ

Ýunus Emre köçesi, jaý 1, Aşgabat / Türkmenistan

YNAMLY UGURDAŞ
Biz barada

"Ynamly Ugurdaş", ulag we logistika işlerinde 20 ýyldan gowrak tejribesi bolan hünärmenler tarapyndan döredilen kompaniýa.
Häzirki wagtda kompaniýa howa, ýol, demir ýol we deňiz arkaly dünýäniň dürli künjeklerine ýük gatnawlar hyzmatyny ýerine ýetirýär.
Biziň kompaniýamyz, şahsy ýüzlere, dünýäde ygtybarly ekspeditor, transport hyzmatlaryny bermäge we ösdürmäge borçlanýar. Biz, müşderilerimiziň transport meselelerinde ilkinjileriň hatarynda saýlanmaklygy gazanmaga çalyşýarys.
Kompaniýamyz öz işgärlerine maýa goýmak bilen olara goşmaça bilim we amatly ergonomiki şertleri döretmäge mümkinçilik berýär.

Kategoriýalar
  • Ulag we logistika / Logistika hyzmatlary
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Import ediji
  • Hyzmat
Karta