WOODEN WORLD

Tebigy agaç mebelleriniň önümçiligi

WOODEN WORLD
Biz barada

"Wooden World" - amatly agaç mebelleriniň meýdançasy.
Önümçilik çeşmelerimiziň, agaç ussa we dizaýner toparlarymyzyň kömegi bilen özboluşly we adaty bolmadyk ideýalary astynda tebigy agaç mebelleri öndürýäris. Biziň ussahanamyz, bäş ýyldan gowrak wagt bäri gaty agaçdan mebel öndürýär, bu biziň bilen işleşmekligiň tejribesi we ygtybarlylygy hakda aýdýar. Agaçdan mebel önümçiligi beýleki dürli materiallaryň ýüze çykmagyna garamazdan meşhurlygyny ýitirenok. Agaç önümleri henize çenli abraýly, çydamly we ygtybarly bolup gelýär. Döwrebap önümçilik tehnologiýasy agaçdan ähli artykmaçlyklary tygşytlamaga we täze häsiýetlere eýe bolmaga mümkinçilik berýär.  Agaç mebelleriň önümçiliginde gaty we ýumşak agaçlardan peýdalanylýar. Ilkinji meşhurlaryň arasynda:
Dub
Garagaç
Hoz
Çynar
Ýasen
Listwennitsa.
Çydamlylyk we amatlylyk - agaçdan mebelleri öndürmek üçin esasy sebäpleriň biridir. "Wooden World" mebel ussahanamyza ýüz tutup, öndürijilerden agaç mebellerini satyn alyp bilersiňiz. Üýtgeşik dizaýnly, häzirki zaman enjamlarynyň kömegi bilen kepillendirilen hil bilen ajaýyp önümlerimiz bar.

Kategoriýalar
 • Hyzmatlar / Mebel öndürmek we abatlamak hyzmatlary
 • Mebel / Laboratoriýa mebeli
 • Mebel / Mebel aksessuarlary
 • Mebel / Söwda mebelleri
 • Mebel / Öý mebelleri
 • Mebel / Ofis mebelleri
 • Mebel / Çaga mebelleri
Iş Ugry
 • Öndüriji
 • Lomay satyjy
 • Hyzmat
 • Bölekleýin satyjy