TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

ULY BALKAN

Balkanabat şäheri, Gurtgeldi Annaýew köçesi, 158-nji kwartal, Balkan / Türkmenistan

image
Biz barada

"Uly Balkan" kafe Balkanabat şäherindäki iň meşhur kafeleriň biri hasaplanýar. Bu ýerde taýýarlanýan ähli tagamlar tejribeli aşpezler tarapyndan taýýarlanylýar. Kafeniň amatly taraplary-eltip berme hyzmaty we uly ýoluň (trassanyň) ugrunda ýerleşmegidir. Häzirki wagtda "Uly Balkan" kafesi müşderileriniň ynamyny ussatlyk bilen gazanyp gelýär. "Uly Balkan" kafesi Sizi hem bal ýalyjak tagamlardan datmana çagyrýar. 

Kompaniýanyň Katalogy
Brochure
Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Kafe, restoran we disko-bar hyzmatlary
Iş Ugry
Karta