TIZ HYZMAT

Türkmenabat şäheri, 2-nji senagat zolagy, SMU-18, Lebap/Türkmenistan

Tiz Hyzmat
Biz barada

Hususy kärhana "Tiz Hyzmat" 2015-nji ýylda döredildi. 2021-nji ýyldan bäri oba hojalygy pudagynda importyň ornuny tutmak boýunça milli maksatnama durmuşa geçirýär. Kompaniýanyň esasy işi, gelin kömelekleri ösdürip ýetişdirmek we olary konserwirlemek.
Önümçiligimizi goşmak bilen, topragyň hasyllylygyny ýokarlandyrmak we ösdürilip ýetişdirilen gök önümleriň, miwe önümleriniň, gawunlaryň we beýleki oba hojalyk ekinleriniň hilini we mukdaryny has-da ýokarlandyrmak üçin däne sypalyna esaslanýan organiki biokompost dökünleri öndürip, ýurduň beýleki daýhanlary tarapyndan oba hojalygynyň üstünlikli ösmegine goşant goşýar.
Biz telekeçileri, daýhanlary, sebit wekillerini hyzmatdaşlyga çagyrýarys. Daşary ýurtlardan getirilýän kömelek önümleriniň ornuny tutup biljek kömelek önümlerini öndürmage goşant goşmak we türkmen alyjylaryny ýerli täze ösen kömelekler bilen hil we mukdar taýdan üpjün etmek üçin kärhanamyzyň, beýleki içerki önüm öndürijileriň bilelikdäki tagallalaryny hödürleýäris. Munuň üçin kompaniýamyz, 2023-nji ýylyň başyndan önümiň täze görnüşini hödürleýär - kompost faza 2 (inkubasiýa we ösýän kömelekler üçin misseliýa bilen sanjym edilýär), kompost faza 3 (misseliýa bilen sanjym edilen, inkubirlenen - taýýar) kömelekler üçin örtük gatlagyny ulanmak.
Şonuň bilen birlikde ýylyň başyndan bäri, Tiz Hyzmat kärhanasy ýokary takyklyk we önümçilikde Hytaý pudagynda öňdebaryjy orny eýeleýän, Hytaýyň iri kompaniýasy ZHEJIANG KINGFIT INTERNATIONAL CO. LTD-iň Türkmenistana aýratyn üpjün edijisi bolup durýar, ösdürilip ýetişdirilen kömelekleri (şampignon, oyster kömelegi, şa oyster kömelegi, şiitake we beýleki ekzotik kömelekler) öndürmek üçin KINGFIT markasy bilen energiýa tygşytly howa enjamlary, sowuk dükanlar we sowuk otaglar üçin sowadyjy enjamlarydyr.
Kömelek önümlerini öndürmekde kärhanamyzyň aýratyn çemeleşmesi we tejribesi netijesinde "Tiz Hyzmat" hususy kärhana, "ZHEJIANG KINGFIT INTERNATIONAL CO. LTD." Hyzmatdaş kompaniýamyz bilen islendik ölçegdäki meseläni çözmäge kömek edip biler. Kömelek fermalary üçin howa enjamlaryny saýlamak we enjamlaşdyrmak pudagyndaky çylşyrymlylyk, şeýle hem ösdürip ýetişdirmek, saklamak we ösdürip ýetişdirilen kömelek önümçiliginiň beýleki taraplary bilen baglanyşykly teklipler.
KINGFIT markasy bilen klimat enjamlaryny işletmek boýunça toplan tejribesine esaslanyp, "Tiz Khyzmat" kärhanasy, hyzmatdaşymyz "ZHEJIANG KINGFIT INTERNATIONAL CO., LTD" tarapyndan öndürilen enjamlaryň ýokary hilini we ygtybarlylygyny tassyklap biler.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Azyk üpjinçiligi hyzmatlary
  • Azyk / Azyk goşundylary, çig mallar
  • Azyk / Konserwirlenen iýmitler
  • Azyk / Miweler-gök önümler
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta