TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

TIZ HYZMAT

Türkmenabat şäheri, 2-nji senagat zolagy, SMU-18, Lebap/Türkmenistan

image
Biz barada

Hususy kärhana "Tiz Hyzmat" 2015-nji ýylda döredildi. 2021-nji ýyldan bäri oba hojalygy pudagynda importyň ornuny tutmak boýunça milli maksatnama durmuşa geçirýär. Kompaniýanyň esasy işi, elin kömelekleri ösdürip ýetişdirmek we olary konserwirlemek.
Önümçiligimizi goşmak bilen, topragyň hasyllylygyny ýokarlandyrmak we ösdürilip ýetişdirilen gök önümleriň, miwe önümleriniň, gawunlaryň we beýleki oba hojalyk ekinleriniň hilini we mukdaryny has-da ýokarlandyrmak üçin däne sypalyna esaslanýan organiki biokompost dökünleri öndürip, ýurduň beýleki daýhanlary tarapyndan oba hojalygynyň üstünlikli ösmegine goşant goşýar.
Biz telekeçileri, daýhanlary, sebit wekillerini hyzmatdaşlyga çagyrýarys.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Azyk üpjinçiligi hyzmatlary
  • Azyk / Azyk goşundylary, çig mallar
  • Azyk / Konserwirlenen iýmitler
  • Azyk / Miweler-gök önümler
Iş Ugry
Karta