Biz barada

"Tekiz ýol" HJ diňe milli kompaniýa hökmünde döredildi we döwlet we täjirçilik gurluşlaryny, ýuridiki şahslary we şahsyýetleri netijeli ulag we ekspeditor hyzmatlary, transport hyzmatlary, logistika hyzmatlary, harytlary saklamak we ammar bilen üpjün etmek wezipesini öz üstüne alýar. "Tekiz ýol" HJ-iň işinde esasy ýörelge, milli ulag infrastrukturasyny ösdürmekde döwlet maksatnamalaryny, taslamalaryny durmuşa geçirmek Türkmenistanyň degişli ministrlikleri we bölümleri bilen ýakyn hyzmatdaşlykdyr. Tekiz ýol satyjy bilen alyjylaryň arasynda gurlan üpjünçilik zynjyrlaryny gurnaýjy we dolandyryjy hökmünde çykyş edýär. Harytlary gapydan-gapa eltip bermegi gurnaýar. Harytlary ammarda saklamak, kabul etmek, gaýtadan işlemek, belliklemek we kompaniýanyň ammarlarynda gaplamak. Ýük gatnawyny dürli sebitlere we ters tarapa dogry hem paýlaýar. Kompaniýanyň müşderilerine içerki harytlaryň iberilmegini ugrukdyrmak we optimizirlemek üçin jogapkärdir. Şahsy dolandyryjylar harytlary daşamagyň we eltmegiň gidişi barada müşderilere habar berýärler we üpjünçilik zynjyryndaky ähli baglanyşyklaryň dolandyrylyşyny üpjün edýärler. Kompaniýamyzyň kömegi bilen ýük ugratmakda, ulag saýlamak, resminama işlerini ýerine ýetirmek, iň amatly ugry kesgitlemek bilen baglanyşykly kynçylyklardan Sizi halas eder. Zerur bolsa, adatça ekspeditor kompaniýalaryna sargyt edilýän gapydan-gapa  hyzmatyny ýerine ýetirip bileris. Şeýle eltip bermek hyzmaty bir umumy resminama bilen ýerine ýetirilýär - tutuş ugur üçin düzülen nakladnoý bilen. Transport ulag zynjyry boýunça Tekiz ýol kompaniýasynyň işgärleri ýaly hünärmenlere ýüz tutmak maslahat berilýär.

Kategoriýalar
  • Ulag we logistika / Logistika hyzmatlary
  • Ulag we logistika / Аmmar hyzmatlary
  • Ulag we logistika / Gümrük hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta