TÜRKMEN SENET

Ak bugdaý etraby, Gämi geňeşligi, TS we TB “Senagat zolagy” No: 18, Ahal/Türkmenistan

türkmen senet
Biz barada

Daşary ýurtdan getirilýän önümleriň ornuny tutýan önümleri özümizde öndürmek maksady bilen 2019-nji ýylda “Türkmen Senet” hojalyk jemgyýeti Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda daşary ýurtdan getirilen enjamlar toplumy bilen enjamlaşdyrylan önümçilik binasynda gözel diýarymyzda ilkinji bolup SPANBOND ýagny dokalmadyk mata önümçiligini ýola goýdy.

Kategoriýalar
  • Gaplama / Gaplama we beýlekiler
  • Gaplama / Sowgatlyk gaplamalar
  • Gaplama / Haltalar
  • Tekstil / Tekstil önümleri
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta