SUMBAR COMPUTER

Kompýuter we periferiýa enjamlarynyň dükany

sumbar computer
Biz barada

Kompýuter enjamlaryny bölek we lomaý satyjy “Sumbar Computer” dükanymyz 2010-njy ýylda esaslandyryldy we korporatiw pudak we hususy müşderiler üçin IT enjamlarynyň doly toplumyny ygtybarly üpjün ediji bolup durýar. Sumbar Computer , dünýäniň öňdebaryjy öndürijilerinden köp sanly iş stoly kompýuterleri, aýratyn komponentleri, periferiýa enjamlaryny, kompýuter esbaplaryny, printerleri, CCTV kameralaryny we awtomatlaşdyryş ulgamlaryny hödürleýär. 
Korporatiw müşderiler üçin enjamlar bilen üpjün etmek we taslamany durmuşa geçirmek üçin hyzmatlaryň doly toplumy hödürlenýär: Kiçi, orta we iri kärhanalar üçin iş enjamlaryny meýilleşdirilen görnüşde satyn almak üçin ýörite bahalar göz öňünde tutulýar; Döwlet müşderisine öndürijiler bilen bilelikde döwlet müşderisiniň wezipeleri üçin ylalaşylan ýa-da işlenip düzülen taslamalar üçin aýratyn arzanladyşlar bilen döwlet sektoryna harytlary işjeň üpjün edýäris; Döwlet müşderisine öndürijiler bilen bilelikde döwlet müşderisiniň wezipeleri üçin ylalaşylan ýa-da işlenip düzülen taslamalar üçin aýratyn arzanladyşlary hödürläp, döwlet sektoryna harytlary işjeň üpjün edýäris;
Bölek satuw müşderileri üçin: Elmydama arzan bahalar; Kwalifikasiýa we hoşniýetli dolandyryjylar; Harytlary Türkmenistanyň islendik şäherçesine "gapya çenli" eltmek;
Müşderilerimiz üçin hyzmatlaryň doly toplumy: Ammarda harytlaryň yzygiderli elýeterliligini, şeýle hem sargytlaryňyzyň gysga wagtda ýerine ýetirilmegini kepillendirýäris; Dowamly müşderiler üçin arzanladyşlar berilýär, uly sargytlar üçin bahalar goşmaça ara alnyp maslahatlaşylýar; Sargydyňyzy tiz we höwes bilen Türkmenistanyň islendik şäherine demir ýol we awto ýol bilen ibereris. Aşgabatda we ýakyn şäherlerde (Abadan we Annau) eltip bermek, kurýer hyzmaty arkaly amala aşyrylýar; Ähli soraglaryňyzy we islegleriňizi ara alyp maslahatlaşmaga we çözmäge taýýardyrys;
SC dükanymyz Aşgabadyň merkezinde amatly ýerde ýerleşýär.

Kategoriýalar
  • Elektronika we öý enjamlary / Kompýuter enjamlary we programma üpjünçiligi
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Import ediji
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy