SOLTAN MATALAR

Kenar bazar Turkmenbaşy/Turkmenistan

Soltan matalar
Biz barada

“Soltan matalar” dürli reňklerde we öňdebaryjy italýan, fransuz we nemes öndürijilerinden dürli dokumalarda ýokary hilli matalary hödürleýär.
Bizden 100% tebigy ýüňden ýüpekleri we kaşmir ýasalan ajaýyp matalary satyn alyp bilersiňiz. Dükanda şeýle hem: kaşaň mahmal, ajaýyp krujewa, denim we toý matalaryny, ajaýyp pagta, trikotažlary tapyp bilersiňiz.
Hil hyzmatyny, hünärmenleriň başarnykly maslahatyny we çalt eltilmegini kepillendirýäris. Soraglaryňyz bar bolsa, jaň ýa-da onlaýn söhbetdeşlik arkaly habarlaşyp bilersiňiz.
Sargytlaryňyzy dükandan, poçta bölümünden ya-da öýüňüze eltip berme hyzmatyny hödürleýäris! 
“Soltan matalar” dükanynda söwda etmekden lezzet alyň!

Kategoriýalar
  • Egin-eşik, aýakgap, aksessuwar / Zenan egin-eşikleri
  • Sowgatlar, ýadygärlik sowgatlary, şaý-sepler / Promo eşikler
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta