SKY JEWELRY

Bitaraplyk şaýoly (Podvoýskaýa), "Zümmeret" zergärçilik binasy, 1-nji gat, sag blok, 1-nji dükan, Aşgabat/Türkmenistan

SKY JEWELRY
Biz barada

Her bir adam wagtal-wagtal özüne we söýgüli adamlaryna aýratyn, owadan we ýakymly bir zat bilen göwnünden turmak isleýär.
Sky Jewelry - ägirt uly seçim, üýtgeşik şekilli we dürli görnüşleri bilen görkezilen öz önümlerimiziň şaý-sepleri.
Her bir müşderä aýratyn çemeleşip, gymmat bahaly metallardan we daşlardan ýasalan şaý-sepler.
Şaý-sepler we asyl dizaýn çözgütleri. Müşderiniň islegine görä tölegi ähli görnüşde amala aşyryp, önümlerimiz amatly bahalardan.
"Sky Jewelry" - Sizi we ýakynlaryňyzy begendirjek şaý-sepler!

Kategoriýalar
  • Sowgatlar, ýadygärlik sowgatlary, şaý-sepler / Şaý-sepler
  • Sowgatlar, ýadygärlik sowgatlary, şaý-sepler / Şaý-sepler dükanlary
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta