RAHAT AWTO

Oraz Salyr köçesi (2087), 1-nji jaý, 10-njy dükan, Aşgabat/Türkmenistan

RAHAT AWTO
Biz barada

"Rahat Awto" 2018-nji ýyldan bäri awtoulaglaryň ätiýaçlyk şaýlarynyň satuwyny, ýaglaryň we sarp edilýän materiallaryň çalşygyny ýerine ýetirip, özüni ygtybarly hyzmatdaş hökmünde görkezdi. "Rahat Awto" BOSCH, OSRAM, CTR, KAYABA, BREMBO, PHILIPS, HI-Q markalarynyň resmi paýlaýjysydyr. Öndürijilerden sargyt boýunça gönüden-göni eltip bermek hyzmaty bilen meşgullanýarys. Biz söwda işine talabalaýyk çemeleşmäge ymtylýarys. Işgärlerimiz, alyjylara ýokary derejede peýdaly maslahatlaryny berýärler. Tejribeli hünärmenlerimiziň bu ugurda ýokary tejribesi bar, şeýle hem bäsdeşleri bilmeklik we olardan hasam gowy ýerlere getirmäge uly ukyp bar!

Kategoriýalar
  • Awtoulag / Awtoşaýlar
  • Awtoulag / Awtohimiýa, ýaglar
  • Awtoulag / Awtoulag üçin goşmaça enjamlar we aksesuarlar
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta