PERWANA PERDE SUNGATY

Perdeleriň, týullaryň, žalýuzlaryň we ş.m..... lomaý we bölek satuwy

PERWANA PERDE SUNGATY
Biz barada

"Perwana Perde Sungaty" - çylşyrymly perdeli dizaýnyň islendik meselesini çözmäge kömek etjek tejribeli dizaýnerleriň, tehnologlaryň, tikinçileriň, gurnamaçylaryň toparydyr.
 Iş tejribämizde diňe bir ýaşaýyş jaýlarynda däl, eýsem täjirçilik jaýlarynda-da tamamlanan köp sanly taslamalarymyz bar.
Ýokary tejribeli hünärmenler, ähli ýagdaýy we moda meýillerini göz öňünde tutup, size iň oňat çözgüt hödürlän şekilleriň ussatlarydyr.
Perde bezegi pudagynda, bezeg ýassyklaryny öndürmekden başlap, dizaýner perdeleri bilen islendik jaýyň we penjiräniň çylşyrymly dizaýnyna çenli dürli hyzmatlary hödürleýäris.
Öz ýokary tehnologiýaly önümçiligimizde, aýratyn ululyklara görä dizaýner perde önümlerini öndürip we hyzmatlary amala aşyrýarys:
- rim ştorlary - perdeler
- týul
- žalýuzi
- düşek
- bezeg ýassyklary
- perdeler
- lambreken
- perdäni arassalamak
Biz abraýymyza sarpa goýýarys we şonuň üçin diňe ynamdar üpjün edijiler bilen işleýäris we ýokary hilli materiallary ulanýarys.
Hemme iş we hyzmatlara giňeldilen kepillik bilen gelýär.

Kategoriýalar
  • Öý we bakja / Içerki aksesuwarlar we bezegler
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy