MELEGUŞ WE BEDEW ÇAPUW ESBAPLARY

Weterinar dermanhanalary, haýwanlaryň ähli görnüşleri üçin dermanlaryň, esbaplaryň, iýmit we arassaçylyk önümleriniň lomaý we bölek satuwy

Meleguş we Bedew çapuw esbaplary
Biz barada

"Meleguş" we "Bedew" dermanhanalary weterinariýa dermanlarynyň köp görnüşini hödürleýär we bu pudakda weterinariýa dermanlarynyň ähli ugurlarynda işleýärler. Soňky birnäçe ýylda weterinariýa derman önümleri bazarynda hakyky öwrülişik bolup geçdi. Täze weterinariýa dermanlary köp mukdarda peýda bolýar, hili ýokarlanýar,  weterinariýa lukmançylygynda ulanylýan lukmançylyk dermanlarynyň ornuny tutýar. Weterinariýa  keselleriniň ýaýramagy bilenem käwagt şeýle soraglar ýüze çykýar: haýwan üçin bu ýa-da beýleki dermanlary nireden almaly?, galp derman satyn almaly däl!, ulanylyşy barada maglumat ýok ... Bu meseleleri çözmek üçin Meleguş we Bedew weterinar dermanhanalary döredildi. Weterinar dermanhanalarynyň esasy işi öý haýwanlary we mallar üçin weterinariýa dermanlary söwdasydyr. Weterinar dermanhanalarynyň arasynda aşakdakylar bar: anthelmintiki dermanlar, iýmitlendirme, çişmä garşy, antispazmodiki we analjezik serişdeleri, bogunlara taýýarlyk, gomeopatiýa, şeýle hem esbaplar we arassaçylyk önümleri. Mundan başga-da, müşderilerimiziň amatlylygy üçin dogry derman gözlemegi ep-esli aňsatlaşdyrjak we gymmatly wagtlaryny tygşytlamaga kömek etjek weterinariýa dermanlarynyň iň giň görnüşini kem-kemden döretmek wezipesini goýduk. Galp weterinariýa dermanlarynyň satylmagyny aradan aýyrmak üçin diňe bazarda özüni görkezen resmi üpjün edijiler bilen hyzmatdaşlyk edýäris. Weterinar dermanhanalarymyzyň ähli önümlerinde zerur şahadatnamalar bar. "Meleguş" we "Bedew" weterinar dermanhanalarynyň işgärleriniň hemmesi diýen ýaly sertifikatly weterinarlar. Bu ýerde sizi gyzyklandyrýan dermany ulanmak barada ökde maslahat alyp bilersiňiz.

Kategoriýalar
  • Haýwanlar we öý haýwan önümleri / Weterinariýa enjamlary, gurallar we inwentar
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy