MAWY ÇYZGY

1946 (Ankara) köçesi, bina-25, ofis 301 Aşgabat, Turkmenistan

MAWY ÇYZGY
Biz barada

Mawy Çyzgy - biz diňe bir dizaýn we gurluşyk kompaniýasy däl, ylhamlanan ýerleri we wizual hekaýalary döredijiler. Innowasiýa höwesi we kämillige yhlas bilen grafiki dizaýn we binagärlik içerki we daşarky gurluşyk işlerinde ýöriteleşýäris.
Zehinli dizaýnerler, binagärler, döredijilik toparymyz pikirleri hakykata öwürmek üçin üznüksiz hyzmatdaşlyk edýär. Ajaýyp logotipleri we marka materiallaryny ýasamakdan başlap, amaly we estetiki taýdan ýakymly interýerleri we daşky görnüşleri dizaýn etmek, her bir müşderiniň özboluşly zerurlyklaryna we gözýetimlerine laýyk gelýän çözgütleri hödürlýändigimize buýsanýarys.
Durnuklylyga we jemgyýetiň ösüşine ygrarly bolmak bilen, her taslama durnukly dizaýn ýörelgelerini we ekologiýa taýdan arassa gurluşyk usullaryny birleşdirýäris. Hilini, döredijiligini we müşderini kanagatlandyrmagy ileri tutup, bu pudakda kämillik üçin abraý gazandyk.


Bölümlerimiz:


Caspy Creative:
“Caspy Creative” Bu grafiki dizaýn we brending bilen meşgullanýan Mawy Çyzgy-nyň bölümidir. Bölümiň topary, islendik pikiri gowulaşdyrmaga we hakykata öwürmäge taýýardyr. “Caspy Creative” -de her piksel barjak ýerini tapýar we görüş tizligini ýokarlandyrýar.
Grafiki dizaýn we marka döretmekde ýöriteleşen innowasiýa bölümimiz bolan “Caspy Creative” bilen öz markaňyzyň şahsyýetini ýokarlandyryň. Gözüňi özüne çekiji logotiplerden başlap, giňişleýin wizual markalara çenli rezonans döredýän we özüne çekiji dizaýnlary ýasaýarys.


Caspy Concept:
Arhitektura we içerki we daşarky dizaýn bilen meşgullanýan bölümimiz bolan “Caspy Concept” bilen ylham berýän ýerleri göz öňüne getiriň. Düşünjeden başlap ahyryna çenli, her bir taslama döredijilik we tejribe getirýäris, hem funksional hem-de estetiki taýdan ýakymly şertleri döredýäris.
“Caspy Concept” bilen ynamly guruň, aýratyn bölümimiz gurluşyk we ýaşaýyş jaýlaryny gurmak, abatlaýyş işleri bilen meşgullanýar. Gurluşygyň her bir ugrunda takyklygy, netijeliligi we ýokary ussatlygy üpjün edýäris.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Dizaýn we interýer hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Mahabat hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Informasiýa tehnologiýalary we telekommunikasiýa hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Gurluşyk-inženerçilik hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta