KINDI

Konditer önümleri

kindi
Biz barada

Kindiniň taryhy konditer önümlerine bolan söýgi bilen başlandy. Hemme nahar söýüjileriň saglygyna jogapkärçilikli garaýyş bilen dowam edýär. Sarp edijiler iýmitleriň sagdyn bolup biljekdigine we bolmalydygyna düşünýärler. Olary hem tagamly edip biljekdigimizi anyk bilýäris. Bary-ýogy birnäçe ýylyň içinde köp belentliklere çykmagy başardyk. Kindi, Ýewraziýa Ykdysady Bileleşiginiň (EAS) tehniki kadalaryna laýyklyk şahadatnamasy, ISO 9001 "Hil dolandyryş ulgamlaryna laýyklyk şahadatnamasy bar. Talaplar", laýyklyk şahadatnamasy ISO 22000 HACCP "Azyk we azyk önümleriniň howpsuzlygy pudagyndaky dolandyryş ulgamlary". 

Kategoriýalar
  • Azyk / Garbanyş önümleri
  • Azyk / Konditer önümleri
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy