KIÇI GALA

ş.Türkmenabat, Akdepe köçesiniň 160-njy belgide ýerleşýan L.w. Alyjylar jemgyýeti birleşmesiniň 2-nji Daýhan bazary, Lebap/Türkmenistan

kiçi gala
Biz barada

“Kiçi Gala” -nyň taryhy 2015-nji ýylda, önümleriň eksportynda we importynda öňdebaryjy orny eýeleýän birnäçe ýaş telekeçiniň birleşmegi netijesinde täze güýçli bir kompaniýa dörände başlaýar. Kompaniýamyz 6 ýyldan gowrak wagt bäri söwda bazarynda iş alyp barýar. Müşderilerimiz üçin iň oňat hyzmatdaşlyk şertlerini döredýäris: amatly bahalar, öndürilen önümleriň hilini kepillendirmek we amatly eltip bermek. Aýry-aýry çemeleşmeler üçin wagtyňyzy we puluňyzy tygşytlamaga, ygtybarly eltip bermäge we işiňiz üçin ygtybarly hyzmatdaş. Esasy strategiýa, müşderileriň isleglerini wagtynda eltip bermek, ýokary hilli önümler we hyzmatlar bilen kanagatlandyrmak arkaly müşderiler bilen berk gatnaşyklary saklamakdyr.
"Kichi Gala", Türkmenistandan siziň ygtybarly hyzmatdaşyňyzdyr.

Kategoriýalar
  • Gaplama / Gaplamak üçin torbalar, haltalar, ganarlar
  • Gaplama / Gaplama materiallary
  • Gaplama / Haltalar
  • Gaplama / Tanap we daňmak üçin materiallar
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Import ediji
  • Bölekleýin satyjy
Karta