KENDIR

Demir önümleriniň önümçiligi we söwdasy

kendir
Biz barada

Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolup durýan “Kendir” hususy kärhanasy 2013-nji ýylyň 16-njy dekabrynda döredildi. Kärhanamyzyň işiniň esasy maksady ilatyň sarp ediş isleglerini kanagatlandyrmak, halkyň sarp edýän gurluşyk harytlary bilen bazary üpjün etmek, önümçilik işini ýokarlandyrmak bolup durýar. Ýaşaýyş durmuşynyň barha ösmegi, beýik ymaratlaryň peýda bolup, obalary, şäherleri gözelleşdirmegi – ilki bilen şol ýurduň beýleki ösen ýurtlar bilen deňleşýändigine aýdyňlygy bilen şaýatlyk edýär. Indi Türkmenistan we onuñ paýtagty Aşgabat şäheri ak mermerli binalaryň, uly ymaratlaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň toplumlaryny özünde jemleýänligi bilen dünýäde tanalyp gelýär. Şeýle binalaryň peýda bolmagy üçin ilkinji nobatda gurluşyk önümlerine aýratyn paý düşýär. Häzirki wagtda gurulýan binalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň döwrebap, berk, hil taýdan ýokary derejede bolmagynda, “Kendir” hususy kärhanamyzyň aýratyn zähmeti bar. Kärhanamyzda öndürilýän ýokary hilli demir-beton konstruksiýalary üçin kebşirlenen gözenekleri, polatdan çerepissa, profnastil, konýok we ternaw önümleri halka hödürlenýär. Bu önümler dürli galyňlykda, dürli ölçeglerde bolup, olaryň islendik görnüşlerini müşderiler isleglerine görä buýrup bilýärler. Mundan başga-da kärhanamyzda dürli ölçeglerde bolan polat armaturalary, armatur daňylýan simleri, profilleri, ugolnikleri, çüýleri, demir listleri we demir turbalarynam satyn alyp bilersiňiz. Ýokary derejeli bilimli hünärmenler tarapyndan ýola goýulyp, häzirki wagtda hil derejesine kepil geçýän bu kärhanamyzyň işleri ýokary depgin bilen dowam edýär.

Enjamlar
Biziň önümçiligimizde Türkiýanyň we Ýewropanyň birnäçe ýokary hilli belli nyşanly enjamlary ulanylýar.
Enjamlaryň ählisi sanly ulgamly bolup, onda işleýän hünärmenler tarapyndan ussatlyk bilen dolandyrylýar. Bu bolsa, önümçilik kuwwatyny artdyrýar we ähli buýurmalar wagtynda ýokary hilli ýerine ýetirilýär.
Takyk nokatlaýyn kebşirleýji enjamda öndürilen gözenekler bolsa özüniň berkligi we talaba laýyklygy bilen tapawutlanýar. Şeýle hem, demir listden çerepissa önümlerini formalaýjy enjamlaryň birnäçe görnüşleriniň bolmagy her bir müşderiniň islegini kanagatlandyrylýandygyna esas bolup durýar.

Kategoriýalar
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy