HINDIWAR

Änew şäheri, Industrialnaýa №4 (senagat zolagy), Ahal / Türkmenistan

hindiwar
Biz barada

2000-nji ýylda düýbi tutulan Hindiwar hususy kärhanasy öz işini Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäherinde alyp barýar. Bu kärhanada öndürilýän ýokary hilli akkumulýatorlar diňe bir ýurdumyzda uly meşhurlyga eýe  bolman, eýsem daşary ýurtlara eksport edilip, dünýä belli daşary ýurt markalary bilen bir hatarda bäsleşige ukyply bolmagyny gazanmakdyr. Häzirki wagtda kärhananyň önümçilik kuwwaty aýda 750 akkumulýatora çenli barabar bolup, olaryň ählisi dürli kuwwatlylykda öndürilýär. Hindiwar kärhanasy döwrebap daşary ýurt enjamlary bilen enjamlaşdyrylan. Kärhana diňe ýeňil awtoulaglar üçin akkumulýator önümçiligi bilen çäklenmän, eýsem uly  tehnikalar üçinem akkumulýatorlary öndürip gelýär. 

Kategoriýalar
  • Awtoulag / Awtoşaýlar
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta