HEMDEM

Keramika daş söwdasy

HEMDEM
Biz barada

Biziň döwrümizde, bezeg materiallarynyň biri barha meşhur bolan keramika daş önümidir. Keramika daşy gaýtadan işlenen granit ýa-da beýleki tebigy daşlary ýaly dürli reňklere meňzeýän keramiki plitadyr.
Ilki bilen, keramika daş önümleri koridorlarda, aşhanalarda, ýagny ýörelgelerde, pollaryň we diwarlaryň köplenç çyglylyga we hapalanmaga sezewar bolýan ýerlerinde gurnamak ýerliklidir.
Keramika daşdan ýasalan önümler adaty keramiki plitalardan, çyglylygy siňdirmezlige we ýokary temperatura çydam edýär, şonuň üçin peçleriň golaýyndaky pola örtüp bilýar, sowuk howalarda çydap bilýär we aýazda döwülmeýär.
Keramika daş önümleriniň gatylygy göwherden birneme pesdir, ony çyzmak mümkin däl diýen ýaly. Şonuň üçin keramika daş önümleri keramiki plitalardan bahasy boýunça tapawutly.
"Hemdem" dükanynda keramika daşdan ýasalan önümleri islendik otag üçin iň oňat görnüşlerini saýlamaga uly mümkinçilik bar. Hemdemde hödürlenen önümleriň hemmesi özboluşly - Roca keram, Modern Ideal Company we beýlekiler ýaly Ýewropanyň öňdebaryjy öndürijilerinden hil we howpsuzlyk şahadatnamalaryna eýedir. "Hemdem" dükanynda öýüňiziň gözelligi üçin iň amatly keramika daş önümlerini saýlap we hünär maslahatyny alyp bilersiňiz. Hemdemiň gapylary Siziň üçin elmydama açykdyr.

Kategoriýalar
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy