HARMAN CONSULTING

Maslahat beriş we biznesiňiz üçin innowasion çözgütler

HARMAN CONSULTING
Biz barada

Öňdengörüjiligiňiz bar. Isleýän zadymyzy döretmegiň ýoly bar. Size we işiňize bäsdeşlikden tapawutlanmaga kömek etjek tiilsimleri we çözgütleri durmuşa geçiriň.
Dolandyryş ulgamlaryny ösdürmek, ornaşdyrmak.
Işiňizde ISO 9001-i durmuşa geçiriň, öz hil dolandyryş ulgamyňyzy dörediň we amaly aňsatlaşdyralyň.

"Harman Consulting" maslahat merkezi - dürli hyzmatlary bermäge taýyn hünärmenler topary - guramaçylyk ösüşi, kärhanalarda adam resurslaryny dolandyrmagy we zähmet goragyny kadalaşdyrýan kanunlar boýunça bahasyna ýetip bolmajak tejribe we degişli bilimlere eýe. Hukuk guramalaryna we şahsyýetlere, kiçi kompaniýalara we dürli iş ugurlaryndaky iri guramalara hyzmatlar berýäris.
Näme üçin biziň bilen habarlaşmaly?
"Harman Consulting" maslahat merkezi her bir müşderä kepillik berýär: aýratyn çemeleşme, hödürlenýän hyzmatlaryň ýokary hili, maglumatlaryň doly gizlinligi, özüne çekiji bahalar, bellenilen möhletde işleriň ýerine ýetirilmegi. Iş bir gezeklik ýa-da yzygiderli ýerine ýetirilip bilner.
Hünärmenlerimiz, işiň esasy nokatlaryndan iň ownuk jikme-jikliklere çenli müşderiniň islendik meselesine giňişleýin çemeleşýärler. Her dürli töwekgelçiligi kesgitlemäge we olary nädip ýok etmelidigi barada maslahat bermäge kömek ederis.                                                Biziň bilen, işiňiz goralar we indiki derejä geçmäge taýyn bolar.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Işewürlik hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat