GAÝRAT AGRO

Oba hojalyk önümlerini ösdürip ýetişdirmek we öndürmek

gaýrat agro
Biz barada

"Gaýrat Agro" HJ 10 ýyldan gowrak wagt bäri oba hojalygy bazarynda öz işini alyp barýar. 
1900 gektar meýdany emele getirýän ekin meýdanlarymyz, senagat kärhanalaryndan onlarça kilometr uzaklykda we Türkmenistanyň ekologiki taýdan arassa çäginde ýerleşýär. Önümlerimizi aşakdaky ýurtlara iberýäris: GDA ýurtlary, BAE, Türkiýe, Gazagystan, Gruziýa, Hytaý.
Ekilen meýdanlarynda aşakdaky görkezilen önümleri ösdüýäris:
- arpa
- sogan
- mekgejöwen
- soya
- kädi
- Çili burçy
- bakjalylar maşgalasy (gawun, garpyz)
- kösükliler maşgalasy
Aşakdaky görkezilen önümleriň önümçiligi bilen meşgullanýarys:
- guradylan gök önümler
- guradylan miweler
- kädi poroşogy
Näme üçin biziň bilen hyzmatdaşlyk etmeli ýa-da müşderiler bizi näme üçin saýlaýarlar?
• Tebigy ekologiýa taýdan arassa önüm (GMO-syz)
• Amatly bahadan önümler
• Sargytlaryň doly toplumyny üpjün etmek
• Talaplary gysga möhletde ýerine ýetirmek
• Önümlerimiz bu - hil, assortiment, peýda diýmekdir
• Yhlasly öndürijiler
• Eksport tejribesi

Kategoriýalar
  • Oba hojalyk / Oba hojalyk hyzmatlary we beýlekiler
  • Azyk / Azyk we beýlekiler
  • Azyk / Galla önümleri, un, makaron
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy