EMINLI LOGISTICS

Ýylgaý Durdiýew köçesi 54, "Ýüpek Ýoly" binasy, 3-nji gat, Aşgabat/Türkmenistan

EMINLI LOGISTICS
Biz barada

"Eminli maslahat" kompaniýasy tekstleri, salgylanmalary, göçürmeleri we islendik çylşyrymly resminamalary terjime etmek boýunça hyzmatlaryny hödürleýär.
Köp ýyllyk tejribämiz, dil jübütleriniň terjimeleriniň giň görnüşi, müşderiler bilen işleşende aýratyn çemeleşme bar. Hünärli terjimeçilerimiz, aşakdaky ugurlar bilen baglanyşykly zerur dilde terjime taýýarlamaga kömek eder:
- Hukuk terjimesi
- Tehniki terjime
- Ykdysady terjime
- Lukmançylyk terjimesi
- Ylmy makalalaryň terjimesi
- Şahsy we korporatiw resminamalaryň terjimesi
- Dilden terjime
- Edebi terjime
- Terjimäniň kepillendiriş kepilnamasy
Toparymyz terjimäňizi gysga wagtda taýýarlar we size elektron we kepillendirilen görnüşde ibererler. Amatly bahalardan.
Elýeterli bahalary we çeýe töleg ulgamyny ulanýarys. Korporatiw müşderiler üçin bank arkaly tölemek mümkin.
Netijeli işe we kompaniýamyz bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.
"Eminli maslahat" kompaniýasy size Türkmenistanda daşary ýurt raýatlary üçin syýahat we ýol görkeziji hyzmatlaryň doly görnüşini hödürleýär:
- çakylyk bermek;
- doly nahar;
- 3 *, 4 * we 5 * myhmanhanalarda ýerleşmek;
- ulag hyzmaty;
- ekskursiýa hyzmaty;
- hünärmen gollanmalar we terjimeçiler;
Şeýle hem, ýerli we daşary ýurt raýatlary üçin Hindistan, Russiýa, Azerbaýjan, Özbegistan, Gazagystan, Täjigistan, Eýran, Belarus, Türkiýe, BAE, Koreýa, Wýetnam, Singapur, Indoneziýa, Taýland, Japanaponiýa, Malaýziýa, Ýewropa ýurtlary üçin daşary ýurtlara syýahat edýär we hyzmatlary hödürleýär:
- çykyş wizalaryny hasaba almak;
- ähli tarapdan howa biletlerini satyn almak;
- dünýädäki myhmanhanalary bronlamak;
- ulag hyzmatlary;
- maşgala we deňiz ýaka dynç alyşlary, şeýle hem ekzotik gezelençler;
- Ýewropada awtobus gezelençleri;
- siziň islegiňiz boýunça islendik ugurda aýratyn gezelenç gurap bileris;
- ätiýaçlandyryşyň hasaba alynmagy.
Içerki syýahatçylyk - Türkmenistanyň raýatlary üçin syýahat:
- Darwazdaky gaz krateri (dowzahyň derwezesi);
- Kow-Ata ýerasty köli;
- Awaza dynç alyş zolagynda myhmanhanalary bronlamak;
- 8 ýap, Germab;
- Nohur obasyndaky şarlawuk;
- Aýderdäki şarlawuk;
Netijeli işe we kompaniýamyz bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Dynç alyş, myhmanhana we syýahat hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Terjimeçilik hyzmatlary
  • Sport, güýmenje, dynç alyş / Syýahatçylyk üçin önümler
  • Ulag we logistika / Logistika hyzmatlary
  • Ulag we logistika / Аmmar hyzmatlary
  • Ulag we logistika / Gümrük hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta