DÖWLETLI ZÄHMET

Gurluşyk, nebit we gaz enjamlary üçin ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmek, “Mobil” we “Shell” senagat ýaglaryny lomaý satuwy

döwletli zähmet
Biz barada

Köp ugurly “Döwletli zähmet” Hojalyk Jemgyýeti 2016-njy ýylda döredildi. Işimizi Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Ösüş Ministrliginde hasaba almak bilen başlap, 2016-njy ýylyň noýabr aýyndan şu güne çenli şu aşakdakylary amala aşyryp gelýäris:
Kompaniýamyzyň hyzmatlary, çig mallaryň, çalgy ýagynyň we enjamlaryň ähli görnüşlerini öz içine alýar. Nebit we gaz pudagynda yzygiderli iş akyma we baý tejribä eýe bolmak bilen, diňe wagt synagdan geçen üpjün edijiler bilen işleşýäris.

Kategoriýalar
  • Awtoulag / Awtohimiýa, ýaglar
  • Hyzmatlar / Gurluşyk-inženerçilik hyzmatlary
  • Senagat himikatlar / Ýaglar we çalgy ýaglary
  • Enjamlar / Nebit we gaz çykarmak üçin enjamlar
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Import ediji
  • Hyzmat