BIOGUMUS KÖNEURGENÇ

Köneurgenç etraby, Täze Güýç geňeşligi, Daşoguz/Türkmenistan

BIOGUMUS KÖNEURGENÇ
Biz barada

Ýurdumyzyñ oba hojalygyny ösdürmekde, ýerlerimiziñ agro-tehniki ýagdaýyny gowylamak üçin uly goşant goşup biljek Kaliforniýa gyzyl gurçuklaryny köpeltmek bilen meşgullanýarys. Şeýle işe başlamakçy bolýanlara, ýagny Biogumus organiki dökünleri öndürmek isleýän telekeçilere we öz dökünini öndürmek isleýän oba hojalykçylarymyza Kaliforniýa gyzyl gurçuklary hödürleýäris.
Mundan başgada ýokary hasyl alyp, topraklaryň berekedini artdyrmak üçin tebigy taýdan arassa organiki dökün bolan Biogumusyň ýokary hilini bizde alyp bilersiňiz.
Kaliforniýa gyzyl gurçugyny köpeldiň we ýokary hasyl bilen girdejiňizi artdyryň.
Gurçuklarymyzyň kiçiligine seretmäñ, olar dünýäni halas etmek boýunça uly işler edýärler.

Kategoriýalar
  • Oba hojalyk / Agrohimiýa
  • Oba hojalyk / Oba hojalyk haýwanlary
  • Oba hojalyk / Oba hojalyk hyzmatlary we beýlekiler
Iş Ugry
  • Öndüriji
Karta