BEÝIKLIK

G.Gylyýew köç 14, 2-nji gat, Aşgabat/Türkmenistan

beýiklik
Biz barada

1992-nji ýylda esaslandyrylan «Beýiklik» Hojalyk jemgyýeti ýaşaýyş jaýlarynyň, söwda, jemgyýetçilik we senagat desgalarynyň içerki howa şertlerini sazlamak pudagynda, ammarlar üçin sowadyjy enjamlar babatynda hyzmatlaryň giň gerimini hödürleýär. «Beýiklik» Hojalyk jemgyýetiniň gatnaşmagynda enjam satyn alaňyzda, biz öndüriji bilen bilelikde üpjün edilen enjamlara hyzmat edişi öz içine alýan 3 ýyllyk öndüriji kärhana kepilligini berýäris. Zerur bolanda, biziň inženerlerimiz taslama tapgyrynda häzirki zaman kompýuter programmalaryny ulanyp, enjam modellerini dogry saýlamaga gatnaşarlar.

Kategoriýalar
  • Enjamlar / Liftler enjamlary we göterijiler
  • Enjamlar / Howalandyryş we sowadyş ulgamy
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Import ediji
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta