AÝNA GAPY HYZMATY ÇOGANLY

Çoganly Aşgabat / Türkmenistan

AÝNA GAPY HYZMATY ÇOGANLY
Biz barada

«Aýna gapy hyzmaty Çoganly» 2020-nji ýyldan bäri bazarda işleýär. Işimiziň esasy ugurlary: ýaşaýyş we ýaşaýyş däl binalary alýumin penjireleri bilen üpjün etmek we dürli görnüşli gapy gurluşlaryny oturtmak. Hünärmenlerimiz elmydama aýnanyň degişli görnüşini saýlamaga, profil ulgamyny saýlamak boýunça hünärli maslahat bermäge, şeýle hem ähli arzanladyşlary we mahabatlary göz öňünde tutup önümleriň bahasyny hasaplamaga kömek ederler.
«Aýna gapy hyzmaty Çoganly» - aýnany saýlamakda kömekçiňizdir!

Kategoriýalar
  • Gurluşyk / Gapy we penjire
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta