AÝMELEK HYZMATLARY

Aşgabat şäheri, Taslama köçesi, 27-nji jaý, 1-nji gat, Ahal/Türkmenistan

AÝMELEK HYZMATLARY
Biz barada

"Aýmelek Hyzmatlary" - biziň işimiz tutulary, žalýuzlary we çäreler üçin bezegleri satmak we gurnamak bilen baglanyşykly.
Müşderilerimiz - esasy baýlygymyzdyr, şonuň üçin kanagatlanmagyny üpjün etmek bilen ähli hyzmatymyzy hödürleýäris.
Sargyt edilende, müşderi diňe materialyň bahasyny töleýär. Ölçeg, tikinçilik we gurnama işleri mugt.
Işgärlerimiziň arasynda - diňe ýokary derejeli hünärmenler. Žalýuzlaryň, tutularyň dizaýny we gurnamasy bilen baglanyşykly hemme işleri hünärmenlerimiz bilýärler we sizi gyzyklandyrýan ähli maglumatlary aňsatlyk bilen düşündirip bererler.
Hünärmenlerimiz tutular we žalýuzlar dünýäsinde size ýol görkeziji bolarlar we her bir anyk iş üçin ajaýyp çözgüt tapmaga kömek ederler. Kompaniýamyz tarapyndan hödürlenýän tutular we žalýuzlar, iň inçe we talap edilýän bezeglerini kanagatlandyryp biler. Öýüňiziň ýa-da ofisiňiziň interýerlerini ajaýyp žalýuzlar we tutularymyzyň kömegi bilen özboluşly stil edinmekligiňizi isleýäris! Görkezilen belgä sargyt edip bilersiňiz.
"Aýmelek Hyzmatlary" - elmydama Siziň hyzmatyňyzda!

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Toý hyzmatlary
  • Egin-eşik, aýakgap, aksessuwar / Toý lybaslary we aksesuwarlary
  • Öý we bakja / Içerki aksesuwarlar we bezegler
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta