ÇALY HUSUSY KÄRHANASY

Gidroizalýasiýa materialy Izogam we bitumly Mastika önümçiligi

Çaly hususy kärhanasy
Biz barada

“Çaly” hususy kärhanasy 2007-nji ýylda Aşgabat şäherinde esaslandyryldy. Kompaniýany esaslandyryjy Türkmenistanyň raýaty Möwlam Çalyýew. “Çaly” Türkmenistanda gurluşyk harytlary öndürýän hususy we häzirki zaman kompaniýadyr. 2007-nji ýyldan bäri “Çaly” hususy kärhanasy Ýumşak basyrgylykly suwdan goraýan  gidroizalýasiýa materialy "Izogam” hemde bitumly Mastikasyny öndürýär.
“Çaly" hususy kärhanasynda bar bolan laboratoriýanyň kömegi bilen diňe önümleriň hiline berk gözegçilik edilmän, eýsem hünärmenler hem Türkmenistanyň gurluşyk bazarynda we daşary ýurtlarda jedelsiz isleg bildirilýän önümleriň geljegi uly görnüşlerini ösdürmek işleri bilen meşgullanýarlar. Bitum-emulsiýa mastik ARMAT we "Suwuk rezin" polimer önümleri we onuň esasynda döredilen "GARANT" germetigi muňa aýdyň mysal bolup biler. Bu adaty izogamyň ornuny tutýan we has giň goşundylara eýe bolan ýokary tehnologiýaly gidroizolýasiýa:
- howa çalşygy, kondisioner we lagym ulgamlaryndaky bogunlary germetiklemek (silikona meňzeş);
- diwarda giňelen ýerlerini doldurmak;
- asfalt bölekleýin bejergi;
- howuzlary we beýleki suw howdanlaryny izolýasiýa;
- metaldan, betondan we agaçdan ýasalan poslama garşy örtük;
- awtoulag jisimlerine we düýbüne sesden, tozandan, poslama we ş.m. goramak.
Mastikany sepmek bilen ulanmak diňe bir gidroizolýasiýa örtügini 5-10 esse çaltlaşdyrman, eýsem islendik tarapa kyn ýerlere: çatryklar, eňňitler, çöketlikler we ş.m. girmäge mümkinçilik berer. Şeýle hem, ulanylyş aňsatlygy üçin, gymmat bahaly import edilýän silikona meňzeş turbalarda GARANT germetigini öndürmek meýilleşdirilýär.
  Mastik suwuk görnüşde ýasalýar we iş ýagdaýyna getirmek üçin ýylylygy talap etmeýär. Suw esasynda döredilen önüm ekologiýa taýdan arassa. Kompozisiýada bar bolan SBS-polimerler diňe bir önümiň häsiýetlerini ep-esli ýokarlandyrman, eýsem ýokary hilliligi sebäpli hyzmat möhletini 25 ýyla çenli uzaldýar.
  "ARMAT", "Suwuk rezin" mastiki we "GARANT" germetiginiň ähli tehniki görkezijileri GOST-yň talaplaryndan ep-esli ýokarydyr: ýelim güýji - 9 kgf, ýylylyga garşylyk - 105 0С-den az däl, ýarylmaga garşylyk - 15 0С. Ýokary ýelmeşme hatda daşlary birleşdirmäge mümkinçilik berýär.

Kategoriýalar
  • Senagat himikatlar / Germetiki we dolduryjy materiallar
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
  • Öndüriji