Satyjy
"Goja Gassap" et önümler
country
  • 3 Ýanwar 2023 г. 22:28
  • Türkmenistan
  • Satyjy

Mazmuny

“Goja Gassap” et önümler dükany dürli görnüşli et önümlerini we bu ugurdaky hyzmatlaryny halka hödürleýär. Üns beriň! “Goja Gassap” et önümler dükany öz önümlerini we hyzmatlaryny elýeterli bahalardan, Size amatly bolan ýere baryp mangalda we peçde bişirip bermek arkaly Siz üçin giň mümkinçilikler döredip berýär. Öz işiniň ussady bolan “Goja Gassap” et önümler dükany dürli tagamlary taýýarlamak bilen eýýäm halkymyzyň uly hormatyny gazanmagy başarandygyny, bäsdeşlerinden öňe saýlanandygyny aýratyn bellemek gerek. Bu et önümleri dükanynyň aýratynlygy önümleriniň elin, halal we köpdürlüligi hem-de edilýän sargytlary, şol sanda Aşgabat şàheriniñ ähli ÿerine eltip berme hyzmatyny tiz ýerine ýetirýändigi bilen tapawutlanýar.


Habarlaşmak üçin

Açar sözler

Sektorlar

Soňky Goşulan Talaplar