Satyn Alyş we Satyş Talaplary

Add Lead Free
Talabyň Görnüşi
Alyjy
Kategoriýalar
Hyzmatlar
Countries
Türkmenistan

Hormatly işdeşler!
"Standard Hyzmat" kompaniýasyna hoş geldiňiz!
Türkmenbaşy şäherinde, 29-njy sentýabrda, sizi "Jogapkärçilikli işiň ähmiýeti" atly seminara çagyrýarys.
Seminarda häzirki zaman dünýäsinde jogapkärçilikli işiň ähmiýetini ara alyp maslahatlaşarys we kompaniýalara üstünlik gazanmaga kömek edýän halkara ülňülerine serederis.
Seminara gatnaşmak mugt, ýöne ýerleriň sany çäklidir. Şonuň üçin онлайн заявку  dolduryp, öňünden hasaba durmagy maslahat berýäris.

 • Türkmenistan
 • Satyjy

заправка печати высшего качества фирмы modico теперь вы сами можете запровлять ваши печати доставка бесплатно Ашхабад

 • Türkmenistan
 • Satyjy

Biz, "ASTA" kompaniýasynyň Türkmenistandaky resmi dileri. Ol kompaniýanyň önümleri bolan kartrijleriniň, dürli reňkli tonerleriniň, printerleriň we beýleki ätiýaçlyk şaýlarynyň satuwyny amala aşyrýarys. Önümleriň hiline kepil geçýäris we işimizde diňe ýokary netije görkezmäge ymtylýarys. Bizden alan harytlaryňyza we biziň hyzmatlarymyzdan peýdalanmak, Size hemme taraplaýyn amatly bolar. 

 • Türkmenistan
 • Satyjy

"Sada" kompaniýasy welaýatlardan dilerleri hyzmatdaşlyga çagyrýar.

 • Türkmenistan
 • Alyjy

Kärendesine ofis, G.Kuliýew köçesi 1-nji setir "Aýly Diýar" binasy, 2-nji gat 1200m2, (1m2 - bahasy 70 manat).

 • Türkmenistan
 • Satyjy

"Bezegli Mebel" kärhanamyz size mebel, gapy we žalýuz hyzmatlary bilen tanyşdyrýar. Bizde mebel we gapylary restowrasiýa, durkuny täzelemek işleri hem alnyp barylýar. Aşhana mebeli, ýatylýan otag mebeli, prihožka, plintus, gapy, mebel gapa degişli žalýuzlaryň islendik görnüşleri bar we sargyt edip bilersiniz!

 • Türkmenistan
 • Satyjy

"Öý Kömekçi" kompaniýasy Türkmenistanyň çäginde aşakdaky hyzmatlary hödürleýär: Kärhanalary hasaba almak, ýatyrmak, gaýtadan hasaba almak. Dürli resminamalar toplumy. Iş ideýalaryny taýýarlamak we wagyz etmek we iş meýilnamalaryny taýýarlamak. Siziň gazanmagyňyz üçin işleýäris! Şeýle hem dürli dillerden ýazylan terjimeler, möhür bilen kepillendiriş. Kompaniýamyzyň işgärleri islendik çylşyrymly resminamalary çalt, netijeli we başarnykly terjime ederler. Şertnamalaýyn uzak möhletli işlemek mümkin. Tölegi nagt we nagt däl görnüşde tölemek mümkin. Elektron arkaly hem işleýäris!!! Habarlaşmak üçin: +99312220223; +99312920223; +99312920224; +99365852714 (ykjam); +99312920225 (faks);

 • Türkmenistan
 • Satyjy