Satyjy
Öý we ofis tehnikalaryny abatlamak, ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmek
country
  • 12 Iýun 2023 г. 11:34
  • Türkmenistan
  • Satyjy

Mazmuny

Biz, "ASTA" kompaniýasynyň Türkmenistandaky resmi dileri. Ol kompaniýanyň önümleri bolan kartrijleriniň, dürli reňkli tonerleriniň, printerleriň we beýleki ätiýaçlyk şaýlarynyň satuwyny amala aşyrýarys. Önümleriň hiline kepil geçýäris we işimizde diňe ýokary netije görkezmäge ymtylýarys. Bizden alan harytlaryňyza we biziň hyzmatlarymyzdan peýdalanmak, Size hemme taraplaýyn amatly bolar. 


Habarlaşmak üçin
Soňky Goşulan Talaplar