Biz barada

Türkmenistanyň çäginde örän tiz wagtda kämillige tarap gadamyny basýan, ýaş we döwrebap kompaniýalaryň biri bolup polipropilenden taýýarlanylan multiflament ýüplükleri öndürmek we satmak işini alyp barýar.


ÖNÜM AÝRATYNLYKLARY
Önümlerimiziň ählisi aşakdaky aýratynlyklara eýedir:

Multifilament ýüplüklerimiziň dykyzlygy (denýe) 150-den başlap 4000-e çenli ýetirmäge mümkinçiligimiz bar.
UV yşyklary bilen durnuklaşdyrylan, ýaglanan, ýokary dartyş güýjine eýe ýüplükleri ähli fiziki we mehaniki aýratynlyklaryna esaslanyp birnäçe ýyllap saklamak mümkin.
Multiflament ýüpliklerimiz dürli kislotalara, aşgarlara we erginlere çydamlydyr. Önümlerimiziň UV yşyklaryna çydamlylygy her üznükde 6,8-7.5 g / denier-e barabardyr.
Müşderiniň islegine we sargydyna baglylykda, öndürilýän ýüpligiň reňkini, egrilik diametrini, agramyny we mukdaryny sazlap, ýene-de islege görä gutuda ýa-da paletde gaplap berýäris.
Polipropilen halta lentalary we tikilen haltalar, ýüpler, remenler, şnurlar, dokalan matalar we dokalan torlar, önümçilikde ulanylýan uly torbalar, aýakgaplar, sumkalar we çemodanlary tikmek, matalary ýasamakda hem-de matalary tikilýän ýüpekleri ýasamakda has hem giňden ulanylýar.

Önümler we hyzmatlar
Kategoriýalar
  • Çig mallar we materiallar / PP & HPDE we başgalar
  • Çig mallar we materiallar / Ýeňil senagat materialy we çig maly
  • Gaplama / Tanap we daňmak üçin materiallar
  • Tekstil / Tekstil önümleri
  • Senagat himikatlar / Polimer materiallar
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta