YLYM COMPUTER

Mary şäheri, Aşgabat köçesi 16/7, Mary/Türkmenistan

YLYM COMPUTER
Biz barada

"YLYM" dükany ýokary tehnologiýanyň  iň köp satuwyny amala aşyrýan, korporatiw pudak we hususy müşderiler üçin IT enjamlarynyň doly toplumyny ygtybarly üpjün edijidir.
2019-njy ýylda Aşgabatda "Ynamly kompyuter" filialy we "ylym.com.tm" onlaýn dükany açyldy. Bu dükan enjamlary satyn almak üçin amatly, ygtybarly we çalt usuldyr. Sahypanyň önüm katalogynda iň meşhur markalaryň iň täze elektronikasy we beýleki degişli önümleri: kompýuterler, noutbuklar, ofis enjamlary we enjamlary, tor enjamlary, telewizor, planşet, söwda üçin POS-terminallar, printerler, gapylar üçin elektron gulplar we howpsuzlyk kameralary bar , nauşnik we göçme gürleýjiler, esbaplar (gaplar, lentalar, kabeller we ş.m.) we beýleki harytlar.
Dükanyň web sahypasynda satylan ähli elektronikanyň resmi şahadatnamasy we öndürijiniň kepilligi bar. Dürli önümler üçin arzanladyşlar we mahabatlar alyjylar üçin yzygiderli işleýär.

• Hususy we korporatiw müşderiler üçin enjamlary oturtmak we taslamany durmuşa geçirmek üçin hyzmatlaryň doly toplumy teklip edilýär;

• Kiçi, orta we iri kärhanalar üçin täjirçilik enjamlaryny satyn almak üçin ýörite meýilleşdirilen bahalar bar;

• Öndürijiler bilen bilelikde ylalaşylan ýa-da işlenip düzülen taslamalara aýratyn arzanladyşlar bilen döwlet sektoryna harytlary işjeň iberýäris;

• Bölek we lomaý müşderiler üçin gaty arzan bahalar;

• Professional we dostlukly dolandyryjylar;

• Harytlary Türkmenistanyň islendik ýerinde "gapyňyza" eltip bermek;

• Onlaýn dükan;

• Saýtda döwürleýin arzanladyşlar;

• Kart boýunça töleg (onlaýn töleg terminaly arkaly);

• Türkmenistanyň sarp edijileri goramak baradaky kanunçylygyna esaslanýan kepillik şertleri;

• Müşderilerimiz üçin hyzmatlaryň doly görnüşi:

• Sahypada harytlaryň islendik wagt elýeterliligini kepillendirýäris;

• Adaty müşderiler üçin arzanladyşlar üpjün edilýär, köp mukdarda bahalar ylalaşylýar;

• Sargydyňyzy mümkin boldugyça gysga wagtda Türkmenistanyň islendik şäherine iberýäris;

• Dükanymyzyň hyzmat merkezi (enjamlary bejermek we abatlamak hyzmatlary bar);

 

"Ynamly kompyuter" - elektronika dünýäsinde ygtybarly hyzmatdaşyňyzdyr!

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Informasiýa tehnologiýalary we telekommunikasiýa hyzmatlary
  • Enjamlar / Senagat 3D printerleri we 3D skanerler
  • Elektronika we öý enjamlary / Kompýuter enjamlary we programma üpjünçiligi
  • Gurluşyk / Howpsuzlyk we gorag
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta