TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

ÝITI PAÝHAS

"Gunça" Hyzmatlary öýi, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

Esasy Ýewropa we Aziýa dillerinden we dillerine dilden we ýazuwly terjime hyzmatlaryny edýäris. Biz bilen diňe öz ugry boýunça hünärmenler, jogapkärçiligi öz üstüne alyp we buýruklary derrew ýerine ýetirýänler işleşýärler. Şonuň üçin hyzmatlarymyz elmydama Professional, Jogapkärli we Amatly bolup galýar! Terjimämiz hemme ýerde kabul ediler! Biz sizi görmäge hemişe şat bolarys! Ofisimize hoş geldiňiz! Hil üçin jogapkärdiris!

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Terjimeçilik hyzmatlary
Iş Ugry
Karta