TIJEGLI HYZMAT

Berkararlyk etraby, Binagärlik köçesi jaý 6, Aşgabat/Türkmenistan

tijegli hyzmat
Biz barada

Hasap we audit kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygyň bir bölegi hökmünde, müşderileriňiz üçin zerur resminamalary taýýarlamagy üpjün edýäris
(berk gizlin, markaňyz astynda)
Bu hyzmatlary taýýarlamagyň çylşyrymlylygy sebäpli bazara hödürlenmeýändigini bellemek gerek. Bu teklip özboluşly. Biz bilen habarlaşanyňyzda gizlinligiňizi kepillendirýäris.
Islendik çylşyrymlylykda we ululykdaky taslamalaryň taslama-çenlik resminamalaryny taýýarlamak boýunça baý tejribämiz bar. Taslama guramalary bilen hyzmatdaşlyk edýäris, taslamanyň taslama-çenlik resminamalaryny düzmek bölegini alýarys. Zerur bolan halatlarda bir gezeklik işi ýerine ýetirýäris ýa-da taslama başyndan ahyryna çenli yzygiderli ýoldaşlyk edýäris. Aýry-aýry kärhanalar "Tijegli hyzmat" hususy kärhanasy awtobuslar, ýük awtoulaglary we awtoulaglar, tirkegler, traktorlar, oba hojalygy we özi hereket edýän ulaglar, motosikller, skuterler satyn alanyňyzda nagt we nagt däl tölegler bilen üpjün eder.
Size zerur bolan ähli maglumatlar üçin hünärmenlerimiz bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Audit hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Gurluşyk-inženerçilik hyzmatlary
  • Emläk / Emläkler we beýlekiler
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta