TAKYK NETIJE

Aga Hanjayew köçe 8-nji öýüniň aşagyndaky ofislar (Ojar-Aziýa domlaryň aşagy) Mary/Türkmenistan

TAKYK NETIJE
Biz barada

"Takyk Netije" geologiki gözleg, dizaýn we gurluşyk kompaniýasydyr.
Diňe ähli sistema gurlan, berk gözegçilik ulgamy döredilen we müşderilere aç-açan hasabat ulgamy üpjün edilen doly siklli kompaniýany saýlamak bilen, 100% dizaýn we ýerine ýetiriş jogapkärçiligini gazanyp boljakdygyna doly ynanýarys.Siz aç-açan hyzmat alarsyňyz we potratçy tapmak barada alada etmeli dälsiňiz. Size diňe jaň etmek gerek, galanlaryny biz ederis.
Müşderilerimiziň haýran galdyrýan önümlerini dizaýn edýäris we durmuşa geçirýäris!

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Dizaýn we interýer hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Gurluşyk-inženerçilik hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta