TÄSIN USUL

Mary şäheri, Muhadow ýaşaýjyş jaý toplumy, Uçurum köçesi, 62 jaý

Täsin usul
Biz barada

Ulag we logistika kompaniýasy "Tasin usul" 2017-nji ýyldan bäri halkara we içerki ýer transporty bilen meşgullanýar we bu döwürde portfelinde logistika hyzmatlarynyň aşakdaky ugurlaryny ösdürdi:
• halkara transportyny guramak;
• gümrük taýdan resmileşdirmek (import, eksport, tranzit);
• howpuň 1-nji synpynyň harytlaryny halkara daşamak;
• artykmaç we agyr ýükler;
• konsolidirlenen ýükler;
• çalt zaýalanýan önümler;
• ýükleriň käbir görnüşlerini ugratmak;

Ulag, gümrük we logistika hyzmatlaryny hödürleýäris, meseleleriň çözülmegine hemmetaraplaýyn çemeleşýäris we şonuň üçin has netijeli. Netijede, transport prosesi çaltlaşdyrylýar, çykdajylar azalýar we gowşuryş ygtybarlylygy ýokarlanýar.
Öz ulaglarymyz we ýükleýän we düşürýän enjamlarymyz bar.
Türkmenistanyň ähli serhet gözegçilik nokatlarynda işleýäris (Türkmenbaşy portuny hem goşmak bilen).
GDA ýurtlarynda we Aziýada aragatnaşyk gurduk.
Dürli ýurtlardan we pudaklardan ýük eýelerine hyzmat edýäris, ýüküň aýratynlyklaryna, Müşderiniň zerurlyklaryna we ileri tutulýan ugurlaryna esaslanyp ulag we logistika meselelerini çözmek üçin şahsy çemeleşýäris.

Kategoriýalar
  • Ulag we logistika / Logistika hyzmatlary
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Import ediji
  • Hyzmat
Karta