SERDAR DECOR

Aşgabat/Türkmenistan

SERDAR DECOR
Biz barada

"Serdar Deсor" 10 ýyldan gowrak wagt bäri ähli ölçegdäki gurnama mebelleri, perronlary, bezeg, aýna mozaikalaryny, duş kabinalaryny we akril potoloklary öndürýär.
Gurnama mebelleriň gurluş aýratynlygy, içki bezegi gaty ajaýyp edýän boşluklaryň arasynda rahat geçiş döretmek ukybydyr.
"Serdar Deсor", mebel önümçiligine gönükdirilen ussat mebel öndüriji hökmünde özüni tanatdy. Önümçilikde diňe içerki we import edilýän kompaniýalaryň diňe ýokary hilli materiallaryny ulanýarys. Mebel gurluşlaryny ýygnamakda ulanylýan enjamlar ygtybarly we ýokary hillidir. Bizde işleýän dizaýnerler, öý we iş ýerlerini guramak üçin iň üýtgeşik, iş ýüzünde konstruktiw çözgütleri hödürleýärler. Içinde aýna effekti bolan mozaika, hiç wagt bezegini ýitirmeýän we birnäçe görnüşi hödürlenmesi ýerliklidir. Bölek aýnalar gün şöhlelerini we emeli ýagtylygy görkezýär we öýüň ýa-da ofisiň içini has ýagtylandyrýar. Aýna ýüzlerinde şöhlelenýän otag has giň görünýär. Mozaika aýnalaryny ulanmak gaty üýtgeşik bolup, bu material jaýlaryň, ofisleriň islendik ýerinde öz ornuny tapar!
Akril yşyklandyrylan potoloklar aýratyn premium potoloklardyr. Hilli materiallaryndan ýasalan we öz "ýüzi" bolan ýokary hilli önümler. Islegleriňizi we otagyň tehniki aýratynlyklaryny göz öňünde tutup, her önümi aýratynlykda öndürýäris.
Ýokardakylary aýratyn eskiz boýunça düzmek isleseňiz görkezilen belgä jaň edip bilersiňiz. Ähli soraglaryňyza jogap bermäge we sargytyňyzy ýerine ýetirmekden hoşal bolarys!

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Mebel öndürmek we abatlamak hyzmatlary
  • Mebel / Söwda mebelleri
  • Mebel / Öý mebelleri
  • Mebel / Ofis mebelleri
  • Mebel / Çaga mebelleri
  • Öý we bakja / Içerki aksesuwarlar we bezegler
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta