TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

SADA DOSTLUK

Mary-Aşgabat gara ýolunyň 11-nji km-i. Mary/Türkmenistan

image
Biz barada

«SADA DOSTLUK» hususy kärhanasy. 2013-njy ýylda esaslandyrylyp, gysga wagtyň içinde döwlete dahyl we hususy pudaklarda onlarça iri taslamalary ýerine ýetirip Türkmenistanyň bazarynda özüniň ornuny tapdy. “ Daşary döwletlerden getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri Türkmenistanda öndürmek hem-de özümizde öndürilýan önümleriň daşary ýurtlara iberilýan möçberini artdyrmak” boýunça kabul edilen Döwlet maksatnamalaryndan ugur alyp hususy kärhanamyz2 2017-nji ýylyň ilkinji aýlarynda Mary welaýatynyň Mary etrabynyň çäginde ýerleşýän “Halkyň sarp edýan önümleriniň öndürýän” zawodynyň gurluşygyna başlady. 2018-nji ýylyň 1-nji iýulynda bolsa zawodymyzyň bir önümçilik blogy ulanyşa girizilip, “SADA” haryt nyşany bilen dürli polimer çig-mallardan, şol sanda poliwinilhlorid, etilenwinilasetat we poliuretan çig mallaryndan galoş, şypbyk, ädik we beýleki aýakgap önümlerini öndürip başlady. Gün-günden ulalýan we görnüşleriň köpeldilýän önümçiligimizden başgada, «SADA DOSTLUK» hususy kärhanasy ýurdumyzda alnyp barylýan aşakda görkezilen iri taslamalarynda gatnaşýar: - awtomobil ýollarynyň gurluşygy, - 110 kV çenli elektrik togy bilen gurnama we taslama isleri, - 110 kV çenli elektrik toguny geçiriji ulgamlary çekmek işleri,2 - senagat pudaklarynda we önümçilikde ulanylýan himikatlarynyň lomaý söwdasy, - raýat desgalarynyň gurluşyk-gurnama işleri, - howply ýükleri daşamak işleri, - gurluşyk we ýörite tehnikalaryny kireýine bermek.

Kategoriýalar
  • Awtoulag / Spestehnika
  • Hyzmatlar / Elektrik inženerçilik hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Kärende hyzmatlary
  • Egin-eşik, aýakgap, aksessuwar / Aýakgap
Iş Ugry
Karta