TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

SABUR TIMUR TAŞEWLER (STT)

Köýtendag etraby, Garnas geňeşligi, Ýaşlyk obasy, Lebap/Türkmenistan

image
Biz barada

«Sabur TImur Taşewler» (STT) hususy kärhanasy özüniň guran zawodlarynda gurluşyk harytlaryny öndürýär. Zawodlar häzirki zaman tehnologiýalary boýunça gurlup öndüriş kompýutere berlen programma arkaly dolandyrylýar. 
Biziň öndürýän önümlerimiziň hili dünýä standartlaryna laýyk gelýär. Biz barlagdan geçen, sertifisirleşen önümi hödürleýäris.

Kategoriýalar
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
Karta