ROLLBO TRANSPORT GMBH

Gamburg20457, Rossweg 20, Gamburg/Germaniýa

ROLLBO TRANSPORT GMBH
Biz barada

Ulag kompaniýasy "RollBo Transport GmbH" size harytlary daşamak we gümrük taýdan resmileşdirmek boýunça hyzmatlary hödürlemek mertebesine eýedir, size diňe bir çalt transport guramasyny däl, eýsem amatly nyrhlary hem kepillendirýäris.
Bu size resminamalaryň, gümrük resmileşdirilişiniň we döwlet edaralarynyň gündelik işlerini tygşytlamaga, gereksiz çykdajylary azaltmaga mümkinçilik berer, biz bir çeşmeden doly hyzmat hödürleýäris!
Bizde:
- 12000 m 2 öz ammarymyz, şeýle hem Gamburg portundaky gümrük ammarymyz;
- Öz awtoulaglarymyz (100-den gowrak);
- Germaniýanyň we GDA-nyň demir ýollary bilen göniden-göni şertnamalary;
- Deňiz we parom liniýalary bilen göni agentlik şertnamalary;
- Gamburg portundaky gämi duralgamyz;
- Gamburg portundaky demir ýol;
Biz ýerine ýetirýäris:
- Ýewropadan GDA-a çenli harytlar üçin gümrük resminamalaryny hasaba almak 

we gaýtadan işlemek
(T.I.R.- Carnet, T1 \ T2, EX-1, CMR, hasap-faktura şahadatnamalary we ş.m.);
- GDA-dan Ýewropa harytlaryň gümrük taýdan resmileşdirilmegi;
- Ýewropa Bileleşiginiň ähli ýurtlaryna gümrük taýdan resmileşdirilenden soň gowşuryş;
- Tranzit ýüklerini T-1-de, şol sanda howply ýüklerde saklamak;
- Harytlary daşamak we daşamak;
- Ýewropa-GDA-a / halkara gatnawy guramak;
- Ýewropadan GDA-a gümrük resmileşdirilmegi bilen (howa gatnawy bilen) doly we toparlaýyn ýükleri eltip bermek; - Perepaletirlemek, markirlemek, harytlary gaplamak we ş.m .;
- konteýnerlerden ýük awtoulaglaryna ýük ýüklemek;
- Port logistika hyzmatlarynyň doly görnüşi;
- ähli daşalýan harytlar ätiýaçlandyrylar;
Biz hödürleýäris:
- Russiýa, Özbegistan, Gazagystan, Türkmenistan, Kawkaz we GDA-nyň beýleki ýurtlaryna doly we toparlaýyn ýükler bilen Gamburgdaky ammarymyzda iki hepde mugt saklamak;
- Ýewropanyň islendik ýerinden Germaniýa portlaryna (Bremerhaven, Gamburg, Lýubek, Kiýel), Gollandiýa (Amsterdam, Rotterdam) we Polşa (Gdansk, Gdyniýa, Swinoujscie, czzin) portlaryna eltiň;
- harytlary Ýewropanyň islendik ýerinden GDA-a (ýa-da diňe Ýewropanyň ýokardaky portlaryna) eltip bermek;
- Deňiz we parom ýükleri (Amerika / Aziýa - Gamburg - Baltika döwletleri / Russiýa);
- Gümrük taýdan resmileşdirmek, gümrük taýdan resmileşdirmek, harytlaryňyz üçin diňe Germaniýada däl, eýsem Ýewropa agza islendik ýurtda gümrük taýdan resmileşdirmek;
Biz 1979-njy ýyldan bäri gatnaw işlerini ýerine ýetirýäris, hünärmenlere ynanmagyňyzy teklip edýäris! Bize ýüz tutsaňyz gaty girdejili we ygtybarly hyzmatdaşdygymyzy görersiňiz. Iň ýakymly mahabatdan has gowusy, "Man", "Diesel", "OTTO", "IKEA", "Bon Prix", "DHL", "Hermes Logistic Gruppe" ýaly müşderilerimiziň sanawyny Sizi ynandyrarlar. Biziň hyzmatymyza tekliplerini bermäge şat bolarys.
Dialog we uzak möhletli hyzmatdaşlyk üçin elmydama açyk!

Kategoriýalar
  • Ulag we logistika / Logistika hyzmatlary
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Import ediji
  • Hyzmat
Karta