REMONT_TM_RUSLAN

Aşgabat/Türkmenistan

REMONT_TM_RUSLAN
Biz barada

Adamdaky haýran galdyryjy ilkinji täsirler daşky görnüşi bilen, ýaşaýyş ýa-da täjirçilik giňişligi täsiri bolsa interýer dizaýn bilen emele gelýär. Şonuň üçin interýer, adamlaryň jaýynyň bezegine baha berýän esasy ölçegidir.
10 ýyl bäri dizaýn dünýäsiniň ähli ugurlarynda tejribeleşýäris. Remont_tm_Ruslan diňe bir ajaýyp dizaýn bilen däl, eýsem giňişligiň akylly hili bilen tapawutlanýan kaşaň we indiki nesil jaý taslamalaryny döredýär.
Biziň döreden interýerlerimiz, öý eýeleriniň göwnüne ýarap, öý rahatlygynyň ýylylygyndan doly lezzet alyp bilerler!

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Dizaýn we interýer hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta