PILIM

Mir - Obýezdnoý, "Keyik" binasy ( köne Çüýşe zawody), Aşgabat/Türkmenistan

PILIM
Biz barada

Tebigy agaçdan we epoksitden ýasalan stollar häzirki zaman mebel pudagynyň wajyp bölegidir. Köp ýyl bäri şeýle stollar islendik içki bezegi hakykatdanam hem bezäp bilýär.
Şeýle stollaryň önümçiligi aýratynlykda amala aşyrylýar. Şeýlelik bilen, alyjy aýratyn görnüşi, açyk we içki bezegiň üýtgeşik görnüşini alýar.
Aýry-aýry taslamalara we müşderiniň isleglerine esaslanýan "Pilim" tebigy agaçdan we epoksitden stollary taýýarlaýar we öndürýär.
Siziň arzuwlaryňyzdan ylham alyp, Biz ajaýyp eserler döredýäris!

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Mebel öndürmek we abatlamak hyzmatlary
  • Mebel / Öý mebelleri
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Hyzmat
Karta